LOB-publicaties

Nu loopbaanoriëntatie expliciet geformuleerd is in de beroepsgerichte profielvakken van het vmbo staan scholen uitdrukkelijker
dan voorheen voor de vraag hoe zij vorm en inhoud kunnen geven aan LOB in het onderwijsprogramma.
Daarbij staan vmbo-scholen voor de uitdaging een doorlopende leerlijn te realiseren, realistische loopbaanoriënterende
activiteiten te ontwikkelen en te integreren, reflecterende activiteiten te ontplooien
. De publicaties op deze site helpen bij
de optimalisering van LOB.

 

 

Handreiking studieloopbaanbegeleiding : de rol van de studiecoach 1114011-7-2008 10:20:4744http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Viola van Lanschot Hubrecht;Jan van HiltenStudieloopbaanbegeleiding (SLB) is gericht op de begeleiding van deelnemers bij hun leerproces gedurende de gehele studie; startpunt bij deze begeleiding is de intake. De begeleiding is gericht op het primaire proces en draait zowel om persoonlijke begeleiding als om het wat en het hoe van het leren. Naast de kerntaken 1 en 2 uit het document Leren, Loopbaan en Burgerschap gaat het tijdens studieloopbaanbegeleiding ook om motivatie, inzet, het maken van keuzes, zelfstandig leren, samenwerken, het vermogen om kritisch naar de eigen ontwikkeling te kijken enzovoorts. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn het portfolio waarmee de deelnemer de eigen leerontwikkeling (en geleverde prestaties) en het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) in beeld brengt. Daarbij richt studieloopbaanbegeleiding zich ook op de ontwikkeling van algemene vaardigheden en het ontwikkelen van een professionele attitude en professioneel gedrag: feedback geven, reflectie op eigen persoonlijke en professionele kwaliteiten, kunnen werken in teams, projectmatig werken, plannen, zelfstandig leren, collegialiteit, enzovoort. Door studieloopbaanbegeleiding leert de deelnemer vaardigheden die onmisbaar zijn om leven, leren en werken vorm te geven. Pdf-bestand
Reflecteren op maat : de begeleiding van praktijknabije loopbaanoriëntatie1142627-1-2009 14:21:56698http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Fernandes, E.;Viola van Lanschot Hubrecht Hoe krijgt de begeleiding van leerlingen binnen loopbaanoriëntatie vorm? Voor de begeleiders van het keuzeproces die werk willen maken van hun begeleiding is de map "Reflecteren op maat" een hulpmiddel om met de leerling het gesprek te voeren over onder andere zijn of haar passie, ambities en ervaringen. Gesprekken met leerlingen moeten er toe leiden dat leerlingen leren om te reflecteren. Het voeren van een goed inhoudelijk reflectiegesprek met leerlingen is bijzonder moeilijk en vraagt veel oefening. Ter ondersteuning van dit proces wordt in "Reflecteren op maat" een methodiek, oefenmateriaal en achtergrondinformatie gegeven. Pdf-bestand
Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg114207-7-2008 12:49:4788http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Sniekers, J.;Viola van Lanschot Hubrecht;Jan van Hilten SLO heeft, in opdracht van het ministerie van OCW, onder de noemer Verbindend leren - Praktijknabije beroepsoriëntatie, samen met vier scholen gewerkt aan de organisatie en vormgeving van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in de theoretische leerweg van het vmbo. Het resultaat in de de vorm van deze publicatie bevat een aangescherpte visie op LOB, de kaders voor een leerplan, voorbeeldopgaven, schoolervaringen en inzichten over de inhoud en de wijze van begeleiding van leerlingen. In een losse bijlage 'Leerroutes voor LOB' worden lessuggesties en ideeën gegeven voor het ontwikkelen van beroeps- en opleidingsbeelden.
Praktijknabije LOB met beleid: het ontwikkelen van een LOB-beleidsplan 113434-2-2010 16:15:52112http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009 Handreiking voor het opstellen van een beleidsplan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). De handreiking bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op het maken van een inventarisatie van de beginsituatie van de school. Het tweede deel schetst het traject voor het daadwerkelijk ontwikkelen van beleid betreffende LOB. Pdf-bestand
LOB als vak: handreiking bij de invoering van LOB als vak in het mbo112113-8-2015 13:57:23699http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Nynke JansmaVmbo-scholen hebben bij de vormgeving van LOB verschillende keuzemogelijkheden. LOB kan volledig los staan van het onderwijsprogramma of volledig geïntegreerd zijn. Deze handreiking richt zich op een mogelijkheid die tussen deze beide 'uitersten' in ligt, namelijk LOB als vak. Beschreven wordt hoe een leerplan LOB als vak kan worden ingevuld en worden de belangrijkste uitgangspunten voor LOB kort geformuleerd. Deze uitgangspunten worden gekoppeld aan de leerplankundige keuzes die gemaakt moeten worden bij de invulling van LOB als vak. Als bijlage is een handreiking opgenomen voor het kiezen van leermiddelen voor LOB. Pdf-bestand
Scenario's voor invoering van praktijknabije LOB in de bovenbouw van vmbo113523-2-2009 09:03:0371http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Viola van Lanschot Hubrecht;Jan SniekersLeerlingen moeten zichzelf leren kennen voordat ze keuzes kunnen maken over hun loopbaan.Complicerende factor hierbij is dat ze dat in het vmbo al op zeer jonge leeftijd moeten doen. Dit stelt hoge eisen aan de inhoud en de kwaliteit van loopbaanoriëntatie en begeleiding. Willen scholen de leerling centraal stellen en aandacht besteden aan de individuele loopbaan van de leerling dan zal daar binnen het programma structureel aandacht aan besteed moetenworden. Deze publicatie is dan ook bedoeld als een handreiking voor managers, coördinatoren, decanen en mentoren die serieus werk willen maken van LOB en zowel visie als beleid aan willen scherpen. Pdf-bestand
Leerroutes voor LOB: de vmbo-scenario's praktisch uitgewerkt voor de vier leerwegen1119210-11-2015 14:03:05113http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Sniekers, J.;Jan van Hilten;Viola van Lanschot HubrechtIn deze losse bijlage bij de publicatie Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg worden lessuggesties en ideeën gegeven voor het ontwikkelen van beroeps- en opleidingsbeelden.
De stage als leer- en werkomgeving: uitstroomprofiel arbeidsmarkt111128-5-2012 10:08:501087http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Berlet, I.;Marjolein Haandrikman;Annette van der LaanDeze publicatie wil vso-scholen ondersteunen bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van stages in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. Inhoudelijk wordt daarbij aangesloten bij de handreiking “Bouwstenen voor het vso, uitstroomprofiel Arbeidsmarkt”. Deel 1 is bedoeld voor medewerkers in en rondom de school (leerkrachten, stage coördinatoren / stagedocenten, werkbegeleiders in het stagebedrijf). Dit deel gaat in op de inrichting van de stage en de afsluiting en beoordeling. Deel 2 en 3 zijn er voor de leerlingen. De delen bevatten een voorbeeldmatig uitgewerkt stageboek met stage-opdrachten. Deze opdrachten zijn gekoppeld aan kerndoelen voor het vso-uitstroomprofiel Arbeidsmarkt.Pdf-bestand
Bouwstenen voor het vso: uitstroomprofiel dagbesteding1090423-12-2011 10:41:001638http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Zon, W. vanHet wetsvoorstel kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen) wettelijk vast: het onderwijs inrichten in één of meer uitstroomprofielen, te weten vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. Een drietal deelnotities wil schoolleidingen en inhoudelijk management in het vso handreikingen bieden bij de inrichting van de uitstroomprofielen. In deze deelnotitie voor het vso-uitstroomprofiel dagbesteding worden leerplankundige aandachtspunten voor dit brede uitstroomprofiel nader belicht, zoals: inhoud en fasering van het onderwijs, het werken met een ontwikkelingsperspectief en het maken van keuzes voor de toekomst en de vormgeving van maatwerk in leerroutes, het realiseren van stages als leeromgeving, afsluiting en beoordeling op maat en tenslotte afronding met getuigschrift en transitiedocumentPdf-bestand
Bouwstenen voor het vso: uitstroomprofiel arbeidsmarkt1090323-12-2011 12:02:591579http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Berlet, I.;Marjolein HaandrikmanHet wetsvoorstel kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen) wettelijk vast: het onderwijs inrichten in één of meer uitstroomprofielen, te weten vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. Een drietal deelnotities wil schoolleidingen en inhoudelijk management in het vso handreikingen bieden bij de inrichting van de uitstroomprofielen. In deze deelnotitie voor het vso-uitstroomprofiel arbeidsmarkt worden leerplankundige aandachtspunten voor dit brede uitstroomprofiel nader belicht, zoals: inhoud en fasering van het onderwijs, leerroutes, loopbaankeuzes van leerlingen en maatwerk, stage als leeromgeving, afsluiting en beoordeling op maat en tenslotte afronding met getuigschrift en transitiedocument. Pdf-bestand