Sector
  • Mbo
Vakgebied
  • Nederlands

Drs. N.M. (Nynke) Jansma

Telefoon: 053-4840263
E-mail: n.jansma@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar mbo/talen, NT2

​Nynke Jansma is leerplanontwikkelaar in de afdeling vmbo/mbo. Zij coördineert voor SLO het mbo-docentennetwerk Nederlands. Ook werkt zij mee aan het project LOB-Routekaart van de VO-Raad. Thema's waarmee zij zich bezighoudt zijn onder meer de implementatie van het Referentiekader taal en het Europees Referentiekader, doorlopende leerlijnen en aansluitingen in het onderwijs.
De belangrijkste aandachtsgebieden van Nynke zijn taalonderwijs Nederlands en moderne vreemde talen en loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

 Publicaties

 

 

Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo : ervaringen vanuit de onderwijspraktijk 1088816-4-2014 13:09:542135http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Nynke Jansma;Liesbeth Pennewaard Deze publicatie doet verslag van een onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd onder studenten en docenten van een viertal mbo-opleidingen. Doel was een nadere verkenning van de aansluiting tussen vmbo-tl en mbo voor Engels. Er is met name gevraagd naar de ervaringen en waarnemingen van de betrokkenen: wat verwachten eerstejaarsstudenten van de aansluiting, hoe hebben tweedejaarsstudenten de aansluiting ervaren en wat zijn de waarnemingen en ervaringen van docenten? Pdf-bestand
Beroepsgerichte vakken: vakspecifieke trendanalyse 2015110084-5-2016 13:42:251545http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Marjolein Haandrikman;Ruud van Uffelen;Nynke JansmaDoel van deze trendanalyse is het in kaart brengen van het beoogde, uitgevoerde en gerealiseerde curriculum en van ontwikkelingen binnen de beroepsgerichte vakken in het vmbo, praktijkonderwijs en vso. Het gaat om een overzicht van de meest relevante ontwikkelingen die zich (naar verwachting gaan) voordoen in beleid, (onderwijs)praktijk, maatschappij en wetenschap. Daarbij wordt de vraag beantwoord wat de mogelijke consequenties van deze veranderingen zijn voor het curriculum van de beroepsgerichte vakken.Pdf-bestand
De beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbegeleider: de veranderende rol van de beroepsgerichte vakdocent in het vmbo 111107-3-2011 14:40:13399http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Jan van Hilten;Nynke Jansma Met deze publicatie wordt aan de hand van twee portretten inzicht gegeven in de veranderende rol van de beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbegeleider. Met behulp van de bekwaamheidseisen uit de wet BIO worden de benodigde aanvullende gedragskenmerken geschetst die vakdocenten nodig hebben om aan hun rol als loopbaanbegeleider invulling te geven. Pdf-bestand
Lezen onder de loep : voor docenten Nederlands en vakdocenten in het vmbo-mbo 112043-8-2015 13:56:551768http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Kleunen, E. van;Leenders, E.;Nynke JansmaIn een rapport van de Inspectie van het onderwijs uit 2008 is geconstateerd dat een groot deel van de leerlingen in het vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg een relatieve achterstand heeft bij tekstbegrip. In de SLO pilot leestraject is daarom geprobeerd docenten beter uit te rusten bij het geven van leesvaardigheidsonderwijs. In deze publicatie wordt daarom aangegeven waar accenten moeten liggen in het leesonderwijs zoals dat is aangegeven in het Referentiekader taal en rekenen. Verder worden tips voor didactische werkvormen gegeven met voorbeelden van teksten en activiteiten daarbij. Ook is er aandacht voor het studerend lezen bij zowel het vak Nederlands als bij de beroeps- en zaakvakken. Pdf-bestand
LOB als vak: handreiking bij de invoering van LOB als vak in het mbo112113-8-2015 13:57:23699http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Nynke JansmaVmbo-scholen hebben bij de vormgeving van LOB verschillende keuzemogelijkheden. LOB kan volledig los staan van het onderwijsprogramma of volledig geïntegreerd zijn. Deze handreiking richt zich op een mogelijkheid die tussen deze beide 'uitersten' in ligt, namelijk LOB als vak. Beschreven wordt hoe een leerplan LOB als vak kan worden ingevuld en worden de belangrijkste uitgangspunten voor LOB kort geformuleerd. Deze uitgangspunten worden gekoppeld aan de leerplankundige keuzes die gemaakt moeten worden bij de invulling van LOB als vak. Als bijlage is een handreiking opgenomen voor het kiezen van leermiddelen voor LOB. Pdf-bestand

Nynke Jansma