Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Mbo
Vakinhoud
  • Burgerschap

Drs. M.E. (Marjolein) Haandrikman

Telefoon: 053-4840415
E-mail: m.haandrikman@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / sectorspecialist vso

​Marjolein Haandrikman is leerplanontwikkelaar vmbo en mbo. Zij is vooral betrokken bij aansluitingsprojecten tussen vmbo, vso en mbo, onder andere bij VM2-experimenten (aansluiting vmbo-mbo niveau 2) en bij de ontwikkeling van (arbeidstoeleidende) kerndoelen in het vso. Marjolein begeleidt en adviseert teams die gezamenlijk willen komen tot (uitgangspunten voor) een leerplan. Inhoudelijk houdt zij zich bovendien bezig met burgerschap en loopbaanleren in het voortgezet onderwijs en in het mbo. Daarnaast is zij coördinator voor de vaksectie beroepsgerichte vakken.

 Publicaties

 

 

Bewijzen, certificeren en kwalificeren in praktijkonderwijs: een bijdrage tot visievorming 108938-4-2015 13:14:111849http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2010Berlet, I.;Marjolein HaandrikmanIn deze publicatie staan drie vormen centraal, waarmee de leerling opbrengsten van leren en ontwikkeling -ter afsluiting van het Praktijkonderwijs- in beeld kan brengen: het bewijs, het certificaat en de kwalificatie. Er wordt ingegaan op de civiele waarde ervan, de inhoud, de wijze van beoordelen en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren. De inhoud van de bewijzen, certificaten en kwalificaties geven een kader aan leer- en ontwikkelactiviteiten van leerlingen. Aan de hand van datzelfde kader kunnen ook de opbrengsten van de school duidelijk worden gemaakt. Daarom is het van belang dat goed wordt omschreven hoe het praktijkonderwijs de drie vormen 'bewijzen', 'certificering' en ‘kwalificatie’ invult. Pdf-bestand
Bouwstenen voor het vso: uitstroomprofiel arbeidsmarkt1090323-12-2011 12:02:591190http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Berlet, I.;Marjolein HaandrikmanHet wetsvoorstel kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen) wettelijk vast: het onderwijs inrichten in één of meer uitstroomprofielen, te weten vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. Een drietal deelnotities wil schoolleidingen en inhoudelijk management in het vso handreikingen bieden bij de inrichting van de uitstroomprofielen. In deze deelnotitie voor het vso-uitstroomprofiel arbeidsmarkt worden leerplankundige aandachtspunten voor dit brede uitstroomprofiel nader belicht, zoals: inhoud en fasering van het onderwijs, leerroutes, loopbaankeuzes van leerlingen en maatwerk, stage als leeromgeving, afsluiting en beoordeling op maat en tenslotte afronding met getuigschrift en transitiedocument. Pdf-bestand
Beroepsgerichte vakken: vakspecifieke trendanalyse 2015110084-5-2016 13:42:251172http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Marjolein Haandrikman;Ruud van Uffelen;Nynke JansmaDoel van deze trendanalyse is het in kaart brengen van het beoogde, uitgevoerde en gerealiseerde curriculum en van ontwikkelingen binnen de beroepsgerichte vakken in het vmbo, praktijkonderwijs en vso. Het gaat om een overzicht van de meest relevante ontwikkelingen die zich (naar verwachting gaan) voordoen in beleid, (onderwijs)praktijk, maatschappij en wetenschap. Daarbij wordt de vraag beantwoord wat de mogelijke consequenties van deze veranderingen zijn voor het curriculum van de beroepsgerichte vakken.Pdf-bestand
De stage als leer- en werkomgeving: uitstroomprofiel arbeidsmarkt111128-5-2012 10:08:50356http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Berlet, I.;Marjolein Haandrikman;Annette van der LaanDeze publicatie wil vso-scholen ondersteunen bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van stages in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. Inhoudelijk wordt daarbij aangesloten bij de handreiking “Bouwstenen voor het vso, uitstroomprofiel Arbeidsmarkt”. Deel 1 is bedoeld voor medewerkers in en rondom de school (leerkrachten, stage coördinatoren / stagedocenten, werkbegeleiders in het stagebedrijf). Dit deel gaat in op de inrichting van de stage en de afsluiting en beoordeling. Deel 2 en 3 zijn er voor de leerlingen. De delen bevatten een voorbeeldmatig uitgewerkt stageboek met stage-opdrachten. Deze opdrachten zijn gekoppeld aan kerndoelen voor het vso-uitstroomprofiel Arbeidsmarkt.Pdf-bestand
Leren voor duurzame ontwikkeling : een praktische leidraad 1127425-3-2015 14:04:331451http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Jeroen Bron;Marjolein Haandrikman;Mieneke LangbergDeze publicatie kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het gestructureerd invoeren van leren voor duurzame ontwikkeling op scholen. Keuzes op school- en docentniveau die in dit proces moeten worden gemaakt zijn het uitgangspunt in de publicatie. Wat vormt bijvoorbeeld de kern van duurzame ontwikkeling, waarin verschilt of overlapt het met andere maatschappelijke thema's of educaties, welke kennis, vaardigheden en houdingen zijn relevant, welke begrippen en thema's kunnen er worden onderscheiden, welke didactische uitgangspunten doen recht aan leren voor duurzame ontwikkeling? Een tweede deel van de publicatie gaat in op het vormgeven van leren voor duurzame ontwikkeling: het omzetten van een dagelijks onderwerp naar de lespraktijk, het verbreden van het onderwerp van vakinhoud tot schoolaanpak en het selecteren van (les)materialen.Pdf-bestand