Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Techniek

J. (Jan) van Hilten

Telefoon: 053-4840302
E-mail: j.vanhilten@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar vmbo/techniek

​Jan van Hilten is werkzaam in de afdeling beroepsonderwijs. Hij is inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van techniekprogramma's, loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), maatwerktrajecten in het vmbo, aansluitingsprojecten in het beroepsonderwijs en bij beroepsonderwijs voor risicojongeren. Hij is coördinator van de vaksectie beroepsgerichte vakken en inhoudelijk adviseur voor het platform technologie.
Jan heeft een technische achtergrond. Hij was jarenlang werkzaam als leraar elektrotechniek in het vmbo

 Publicaties

 

 

De beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbegeleider: de veranderende rol van de beroepsgerichte vakdocent in het vmbo 111107-3-2011 14:40:13399http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Jan van Hilten;Nynke Jansma Met deze publicatie wordt aan de hand van twee portretten inzicht gegeven in de veranderende rol van de beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbegeleider. Met behulp van de bekwaamheidseisen uit de wet BIO worden de benodigde aanvullende gedragskenmerken geschetst die vakdocenten nodig hebben om aan hun rol als loopbaanbegeleider invulling te geven. Pdf-bestand
Handreiking studieloopbaanbegeleiding : de rol van de studiecoach 1114011-7-2008 10:20:4744http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Viola van Lanschot Hubrecht;Jan van HiltenStudieloopbaanbegeleiding (SLB) is gericht op de begeleiding van deelnemers bij hun leerproces gedurende de gehele studie; startpunt bij deze begeleiding is de intake. De begeleiding is gericht op het primaire proces en draait zowel om persoonlijke begeleiding als om het wat en het hoe van het leren. Naast de kerntaken 1 en 2 uit het document Leren, Loopbaan en Burgerschap gaat het tijdens studieloopbaanbegeleiding ook om motivatie, inzet, het maken van keuzes, zelfstandig leren, samenwerken, het vermogen om kritisch naar de eigen ontwikkeling te kijken enzovoorts. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn het portfolio waarmee de deelnemer de eigen leerontwikkeling (en geleverde prestaties) en het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) in beeld brengt. Daarbij richt studieloopbaanbegeleiding zich ook op de ontwikkeling van algemene vaardigheden en het ontwikkelen van een professionele attitude en professioneel gedrag: feedback geven, reflectie op eigen persoonlijke en professionele kwaliteiten, kunnen werken in teams, projectmatig werken, plannen, zelfstandig leren, collegialiteit, enzovoort. Door studieloopbaanbegeleiding leert de deelnemer vaardigheden die onmisbaar zijn om leven, leren en werken vorm te geven. Pdf-bestand
Handreiking schoolexamens technologie vmbo GL 1116922-9-2015 12:27:19331http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Jan van HiltenNa een periode van experimenteren en ontwikkelen zijn de examenprogramma's voor het vmbo in augustus 2008 vastgesteld. Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen. Voor scholen die de geboden ruimte willen benutten, heeft SLO handreikingen gemaakt die docenten ideeën aan de hand doen voor de invulling van de examenprogramma's.
Klaar voor de start: LOB geïntegreerd in de beroepsgerichte vakken van het vmbo 1118621-1-2010 09:05:0246http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2010Jan van Hilten Leerlingen moeten in het vmbo al op jonge leeftijd de keuze maken voor een beroepsgericht programma. In de praktijk blijkt deze keuze niet altijd de juiste te zijn. De beroepsgerichte vakken in het vmbo zijn uitermate geschikt om leerlingen praktische, praktijknabije ervaringen op te laten doen die in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) belangrijk zijn en de leerling kunnen helpen bij het maken van de keuze voor een vervolgopleiding. Deze handreiking heeft tot doel docenten en mentoren inzicht te geven in de mogelijkheden om vorm te geven aan LOB in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo.Pdf-bestand
Leerroutes voor LOB: de vmbo-scenario's praktisch uitgewerkt voor de vier leerwegen1119210-11-2015 14:03:05113http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Sniekers, J.;Jan van Hilten;Viola van Lanschot HubrechtIn deze losse bijlage bij de publicatie Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg worden lessuggesties en ideeën gegeven voor het ontwikkelen van beroeps- en opleidingsbeelden.

Jan van Hilten